Redactiestatuut

Artikel 1: Vox

Vox (waarmee in het vervolg zowel de papieren als de digitale mediakanalen worden bedoeld) is een journalistiek onafhankelijk nieuwsmedium van de Radboud Universiteit dat zich richt op nieuws, achtergronden en opinie binnen de Radboud Universiteit en haar omgeving. Vox maakt deel uit van de Radboud Universiteit en dient de belangen van de academische gemeenschap in de breedste zin van het woord, inclusief onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betekenis.

Artikel 2: Doelstellingen

 1. Vox biedt een brede keuze van nieuws en achtergrondinformatie over en voor iedereen die deel uitmaakt van of betrokken is bij de Radboud Universiteit.
 2. Vox vormt een informatiebron voor iedereen die, op welke wijze dan ook, geïnteresseerd is in de academische wereld en de Radboud Universiteit. Vox is hiertoe vrij toegankelijk.
 3. Door de aard van de berichtgeving biedt de redactie van Vox de lezer informatie, relevante achtergronden, en prikkelt zij tot meningsvorming en debat.
 4. De publicaties van Vox dragen bij aan het inzicht van medewerkers en studenten in de Radboud Universiteit, haar functioneren, haar beleid en haar context.
 5. De publicaties van Vox dragen bij aan de binding met en tot het vergroten van de betrokkenheid van de academische gemeenschap bij de Radboud Universiteit.
 6. (Oud)-studenten van de Radboud Universiteit kunnen bij Vox werkzaamheden verrichten die bijdragen aan hun opleiding tot journalist of hun oriëntatie op dit beroep.

Artikel 3: Onafhankelijkheid

 1. Vox wordt gefinancierd door de Radboud Universiteit.
 2. De Radboud Universiteit respecteert en garandeert de redactionele onafhankelijkheid van Vox binnen de organisatie van de Radboud Universiteit.
 3. De redactie is vrij om te publiceren over alle zaken die passen binnen de in artikel 2 genoemde doelstellingen van Vox.
 4. De redactie publiceert zonder vooraf toestemming te vragen voor publicatie aan derden, tenzij anders overeengekomen. Vergaring, selectie en presentatie van nieuws en achtergronden geschiedt onafhankelijk van de mening van universitaire bestuursorganen en andere groepen of personen. Feitelijke verslaggeving en kritische en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek wordt gecombineerd, waarbij de laatste als doel waarheidsvinding heeft.
 5. De inhoud van Vox moet betrouwbaar zijn. Journalistieke principes, zoals hoor- en wederhoor en verificatie van bronnen en feiten, staan daarom centraal. ledere redacteur werkt volgens deze principes en volgt de “Code voor de Journalistiek” van de Raad voor de Journalistiek, inclusief de daarin gegeven regels inzake privacy. De redactie handelt extra zorgvuldig bij de berichtgeving van extreme gebeurtenissen, de behandeling van controversiële onderwerpen en bij het verwerken van informatie die de privacy en reputatie van (oud)-Radboud-medewerkers en studenten raakt. De redactie is zich bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid die verbonden is aan de positie van Vox als nieuwsmedium binnen de Radboud Universiteit.
 6. Vox biedt platformen tot debat en meningsvorming, maar behoudt zich het recht voor in te grijpen bij uitingen die niet passend zijn en/of fatsoensnormen overschrijden.
 7. Het College van Bestuur kan uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid plaatsruimte claimen in de diverse mediakanalen van Vox. Deze ruimte wordt door een speciaal kader gemarkeerd. De inzender is verantwoordelijk voor de inhoud. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing en presentatie.

Artikel 4: Verschijning

 1. Vox bepaalt haar eigen verschijningsvormen en frequentie.
 2. Publicaties worden verspreid onder de leden van de universitaire gemeenschap en externe geïnteresseerden. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan met toestemming van de hoofdredacteur.

Artikel 5: De hoofdredactie

 1. De hoofdredactie wordt gevormd door de hoofdredacteur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de redactie. De hoofdredacteur moet bij langdurige afwezigheid vervangen worden door een daarvoor concreet aangewezen en identificeerbaar redactielid.
 2. De hoofdredacteur of diens vervanger is te allen tijde verantwoordelijk voor artikelen van de hand van de redacteuren van Vox.
 3. Bij de werving van een hoofdredacteur worden de redactie en de redactieraad (die de universitaire gemeenschap vertegenwoordigt, zie artikel 7) betrokken. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het College van Bestuur. De hoofdredacteur kan uitsluitend met instemming van de redactieraad worden benoemd, geschorst en ontslagen.
 4. De directeur van de Dienst Marketing en Communicatie is de formeel leidinggevende van de hoofdredacteur.
 5. Functionerings- en jaargesprekken met de hoofdredacteur worden gevoerd door de formeel leidinggevende en de voorzitter van de redactieraad (zie artikel 7). De formeel leidinggevende kijkt daarbij met name naar de organisatorische en financiële aspecten van de werkzaamheden van de hoofdredacteur. De voorzitter van de redactieraad besteedt aandacht aan de inhoudelijke, journalistieke invulling van de taak van de hoofdredacteur.
 6. De hoofdredacteur heeft in beginsel maandelijks overleg met een afgevaardigde van het College van Bestuur.

Artikel 6: Redactie

 1. De redactie bestaat uit redacteuren die, onder leiding van de hoofdredacteur, dagelijks werken aan journalistieke producties.
 2. Redacteuren worden benoemd en ontslagen door de hoofdredacteur, met inachtneming van de geldende regels op personeelsgebied. Bij conflicten inzake ontslag tussen ofwel de hoofdredacteur en de betrokken redacteur ofwel deze beiden en de directeur van de Dienst Marketing en Communicatie bemiddelt de redactieraad.
 3. De redactie kan worden bijgestaan door freelance-medewerkers. Zij worden aangetrokken door de hoofdredacteur en dienen de principes van artikelen 3.3 en 3.5 te onderschrijven. Om de binding met de universiteit te versterken kunnen tevens (oud)-studenten journalistieke werkzaamheden voor Vox verrichten.
 4. Derden kunnen ingezonden brieven en/of opiniërende artikelen aanbieden voor plaatsing in Vox. De redactie behoudt het recht deze bijdragen in te korten of te weigeren.

Artikel 7: Redactieraad

 1. De redactieraad is hoeder van de in artikel 2 en 3 geformuleerde doelstellingen en journalistieke onafhankelijkheid van Vox. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan zowel de redactie als het College van Bestuur over de realisering daarvan en bemiddelt bij eventuele meningsverschillen tussen deze partijen (waarbij de redactie in de regel door de hoofdredacteur wordt vertegenwoordigd).
 2. De redactieraad rapporteert jaarlijks mondeling en schriftelijk aan het College van Bestuur over zijn werkzaamheden en bevindingen, Het College van Bestuur informeert de Gezamenlijke Vergadering.
 3. De redactieraad bestaat uit elf leden. De raad vormt een afspiegeling van de universitaire gemeenschap. De afvaardiging bestaat minimaal uit vier leden van het wetenschappelijk personeel, onder wie de voorzitter, twee uit het overig personeel, vier studenten en een extern lid dat geen student of werknemer van de Radboud Universiteit is en uit de nationale journalistiek afkomstig is.
 4. Bij een vacante positie maakt de redactieraad dit aan de universitaire gemeenschap kenbaar. Kandidaten kunnen zich op eigen initiatief melden. Indien zich geen geschikte kandidaat meldt, kunnen de faculteiten of ondersteunende diensten kandidaten aandragen en worden potentiële kandidaten actief benaderd door de redactieraad. Bij de selectie wordt rekening gehouden met een evenwichtige afspiegeling over de faculteiten en clusters.
 5. Het College van Bestuur benoemt nieuwe leden op voordracht van de redactieraad. Het College van Bestuur wijst eveneens op voordracht van de redactieraad een voorzitter aan.
 6. De zittingsperiode van de medewerkers-leden en het externe lid van de redactieraad is vier jaar, voor studentleden twee jaar. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.
 7. De woordvoerder van het College van Bestuur en de hoofdredacteur nemen met adviserende stem deel aan het beraad. Overigens treedt het College van Bestuur niet in de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de redactieraad met betrekking tot het beleid van Vox.
 8. Het secretariaat van de redactieraad wordt gevoerd door het bureau van de universiteit.

Artikel 8: Klachten

 1. Klachten van lezers over de inhoud worden in eerste instantie gericht aan en behandeld door de hoofdredacteur. Indien een lezer van mening is dat de hoofdredacteur onvoldoende aan zijn of haar klacht tegemoet is gekomen, kan hij of zij zich wenden tot de redactieraad. De redactieraad toetst de met argumenten onderbouwde klacht aan het redactiestatuut.
 2. De hoofdredacteur is in voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van rectificaties en/of aanvullingen.
 3. Eenmaal geplaatste content op internet wordt niet door de redactie van Vox verwijderd, tenzij aangetoond wordt dat sprake is van onjuiste berichtgeving. Bij conflicten beslist de redactieraad.
 4. Bij meningsverschillen die de redactie betreffen, maar die gaan over andere zaken dan inhoud, onafhankelijkheid en/of kwaliteit van de berichtgeving, kan de redactieraad gevraagd worden adviserend op te treden, een en andere onverminderd de gebruikelijke handelwijze en regels op personeelsgebied.

Artikel 9: Vaststelling en wijziging Statuut

 1. Het Statuut wordt vastgesteld en gewijzigd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur hoort hierover de redactieraad.
 2. Wijzingen van het Statuut worden ter bespreking voorgelegd aan de Gezamenlijke vergadering.

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!