Opinie

‘De medezeggenschap is buitenspel gezet bij inzet online proctoring’

28 jan 2021

OPINIE - Het college van bestuur blijft in het tweede semester van dit jaar gebruik maken van online surveillancesoftware bij tentamens. En dat terwijl de geschillencommissie van het voormalige Stichtingsbestuur onlangs oordeelde dat de medezeggenschap hierover zou moeten meebepalen. Dat is onwenselijk en onrechtvaardig, vindt studentenfractie AKKUraatd.

In de tentamenperiode van januari zijn op de Radboud Universiteit negentig tentamens afgenomen met de online surveillancesoftware van Proctorio als gevolg van de coronacrisis, waarin studenten thuis moeten studeren en hun tentamens moeten maken. Dat zijn er veel te veel, vindt AKKUraatd.

In de Universitaire Studentenraad (USR) is AKKUraatd altijd kritisch geweest op deze vorm van videosurveillance, vanwege de ernstige inbreuk op de privacy van studenten. Daarnaast is ook de extra hoeveelheid stress die deze vorm van tentaminering bij studenten veroorzaakt reden geweest om ons blijvend te verzetten tegen het gebruik van deze software. Al in juni vorig jaar heeft AKKUraatd dan ook in de USR meegewerkt aan een negatief advies ten aanzien van het gebruik van online proctoring, mede met het oog op de petitie tegen het gebruik van de software die bijna 2.500 keer is ondertekend.

Geschil

Nog voor de zomervakantie in 2020, op 4 juni, is de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) een geschil aangegaan met het college van bestuur over online proctoring. Aan het Stichtingsbestuur werd een bindend advies gevraagd, omdat beide partijen het niet met elkaar eens werden. Op tafel lag niet de discussie óf deze software gebruikt mocht worden, maar of de medezeggenschap iets te zeggen heeft over de ingebruikname ervan.

Na een lang proces kwam uiteindelijk op 10 december de uitslag: de UGV krijgt in het vervolg instemmingsrecht rondom zaken die ingrijpen op de privacy van studenten en medewerkers. Dus ook over online proctoring. Bovendien krijgt de medezeggenschap op facultair niveau instemmingsrecht op het gebruik van online proctoring, omdat het als een nieuwe toetsvorm wordt gezien en dus in de Onderwijs en Examenregeling (OER) opgenomen dient te worden.

Onwenselijk

Desalniettemin trekken de medezeggenschap en veel kritische studenten dit studiejaar aan het kortste eind. In semester 2 wordt nog steeds, en volgens AKKUraatd op te grote schaal, gebruik gemaakt van online proctoring. En daar kan de medezeggenschap niets meer aan doen.

Het college van bestuur heeft altijd ingezien dat het gebruik van online proctoring software onwenselijk is. Toch werd besloten hiermee door te gaan, zowel in het eerste semester van dit academisch jaar, als nu ook in het tweede semester. Dit zonder dat de medezeggenschap hiermee heeft ingestemd, en ondanks een breed gedragen weerstand tegen proctoring. Het besluit voor gebruik van proctoring was namelijk al genomen (op 17 november), voordat de uitkomst van het geschil bekend was (op 10 december). De uitkomst van het geschil heeft daarom geen invloed meer gehad op het genomen besluit voor het tweede semester.

Kromme werkwijze

AKKUraatd vraagt zich sterk af waarom het college niet een aantal weken heeft kunnen wachten met het besluit om in het tweede semester online proctoring te gebruiken, terwijl het in afwachting was van de uitslag van het geschil. De medezeggenschap is hierdoor buitenspel gezet. AKKUraatd is van mening dat hier sprake is van een kromme werkwijze en roept het college daarom op om de centrale en facultaire medezeggenschap de verleende rechten nu al uit te laten oefenen. Daarmee zorgt het college voor een rechtvaardige gang van zaken en kunnen studenten op een privacyvriendelijke en stressvrije manier tentamens maken.

5 reacties

 1. Student schreef op 28 januari 2021 om 19:21

  Wat probeert AKKU nou te bereiken? Proberen ze op te komen voor het belang van de student? Wat is hier dan het belang van de student? Natuurlijk is privacy belangrijk, zo niet een voorwaarde, maar is het een doel opzich? De Rector heeft al een keer aangegeven dat hij het moeilijk vind AKKU op het gebied van privacy serieus te nemen aangezien de, in dit artikel genoemde petitie, op het gebied van privacy zo lek als een mandje was. Mijns inziens is het het belangrijkste is dat je als student gewezen wordt op dat waar je mee akkoord gaat wanneer Proctorio gebruikt wordt tijdens een tentamen en dat je daar vervolgens expliciet mee akkoord gaat. Bij sommige tentamens is nou eenmaal noodzaak voor surveillance, als er geen goed alternatief is, je als student vervolgens ook nog een vrije keuze krijgt of je wel of niet een tentamen met Proctorio wil maken. Als je als medezeggenschap echter, vanaf het begin, continu de kont tegen de krib gooiten niet constructief bent in tijden van crisis, is het dan zo raar als het bestuur naar een wijze zoekt om de problemen het hoofd te bieden? Ben je als student echt gebaat bij studievertraging omdat voor jou bepaald wordt dat Proctorio jouw gegevens niet mag verwerken? AKKU stelt dat de beslissing voor het tweede semester, het semester dat al van start is inmiddels, uitgesteld zou moeten worden. Dat betekent dus dat docenten van sommige vakken niet weten hoe ze de cursus moeten tentamineren en moeten blijven wachten op de beslissing van het college. Dan krijg je als student dus te horen dat het nog niet zeker is hoe het tentamen er uit gaat zien aan het eind van de periode of het semester. Is die onzekerheid over óf het tentamen mag plaatsvinden en hoe het gaat plaatsvinden nu echt het belang van de student? Waarom zet de medezeggenschap niet in op zo veel mogelijk duidelijkheid voor de student met regels die de student voldoende beschermen, maar ook de mogelijkheid geven om zelf te kiezen uit twee kwaden als dat nodig is? Misschien had de medezeggenschap beter in september kunnen beginnen met het uitwerken van scenario’s voor studenten in verschillende varianten van lockdowns. Wie weet had het college dit besluit dan al eerder in het belang van de student kunnen nemen met dank aan de medezeggenschap.

  • Fractielid AKKUraatd schreef op 1 februari 2021 om 12:19

   Beste Student,
   Je noemt een heel aantal punten en daarop zouden we graag reageren. Allereerst hoort AKKUraatd veel negatieve geluiden over Proctorio: soms is de stress voor het tentamen minder groot dan de stress voor online proctoring. Zoals je zegt is privacy belangrijk, maar daar blijft het niet bij: de software vertoont te veel kuren, mensen ervaren een extra hoeveelheid stress, en al heeft men alles netjes gedaan, bestaat nog steeds de kans dat men ervan verdacht wordt iets fout te hebben gedaan. Dit alles is zeer onwenselijk.

   Daarnaast horen we ook geluiden als ‘dit tentamen had makkelijk een open boek tentamen kunnen zijn’, terwijl het wel met proctoring afgenomen wordt. Onze zorg is dat nog te veel tentamens onnodig afgenomen worden met Proctorio, met bovenstaande zorgen als gevolg. Studievertraging is absoluut niet iets dat we willen faciliteren door ons te verzetten tegen online proctoring; we willen meer alternatieven zien.

   Daarnaast nog dit: als medezeggenschapper is het niet alleen belangrijk om kritisch te zijn in het belang van de student in makkelijke tijden. Juist in tijden van crisis waarin snelle besluiten gemaakt moeten worden die een grote impact hebben op het studentenleven, is het belangrijk dat een medezeggenschap die gemaakte besluiten bevraagt. En een van de vragen die vanuit AKKUraatd altijd terug komt is: is dit wel in het belang van de student? Proctorio is dat niet. Het is inderdaad een snelle oplossing, maar zeker niet de beste.

   Om al je vragen te beantwoorden, zouden we je graag willen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Daarvoor kun je ons altijd bereiken via info@akkuraatd.nl.
   Groet, fractielid AKKUraatd

  • Student schreef op 1 februari 2021 om 14:50

   Best factielid,

   Wederom vraag ik me dan af wat AKKU probeert te bereiken. Het dwars gaan liggen op basis van ‘veel geluiden’ is niet echt een goede onderbouwing. Wellicht zou de medezeggenschap zich beter kunnen verdiepen het evalueren van de ervaringen van studenten op systematische wijze. Cirrus vertoont ook nog wel wat kuren, en dat is pas stress verhogend als terug navigeren is uitgezet en er een tijdslimiet op de vragen is gezet, Virtual Classroom is daarbij helemaal ellendig, zowel in college als tijdens tentamens, om maar wat alternatieven voor Proctorio te noemen. Als er een ‘kans’ bestaat vraag ik me ook af of het in verhouding staat om zo dwars te liggen, hoeveel studenten hebben een zaak gehad vanwege vermeende fraude? Hoeveel hadden geen fraude gepleegd? Hoe lastig was het voor die studenten om dit te bewijzen? Wederom, loont het plegen een systematisch onderzoek niet beter, dan dwars liggen? Wat is in het belang van de student?

   Natuurlijk is het belangrijk om kritisch te zijn in tijden van crisis, maar ik vraag me af wiens belang je dient om achteraf kritisch commentaar te leveren vanaf de zijlijn of kritisch mee te denken vanaf het begin. Stel je voor dat de medezeggenschap had ingezet op het evalueren van het gebruik van Proctorio en de alternatieven vanaf het begin, wie weet had je dan data waar je nu een oordeel op zou kunnen baseeren in plaats van een boel vage geluiden waarop jullie baseren dat Proctorio geen goed alternatief is. Tentamens met gruwelijke tijdsdruk, waar terugnavigeren niet mogelijk is en het gebruik van Virtual Classroom zijn betere oplossingen?

   De Proctorio-discussie speelt intussen al bijna een jaar en jullie lijken nog niet verder te komen dan vooringenomenheid en wat vage geluiden. Is dat nou echt kritische medezeggenschap in het belang van de student? Als dit de kwaliteit is van de medezeggenschap op de universiteit vraag ik me af waarom we die überhaupt hebben.

 2. John schreef op 29 januari 2021 om 19:37

  Goed werk AKKUraatd! Voldoende mogelijkheden voor alternatieve vormen van toetsing wat mij betreft, ook met grotere opleidingen. Als constructieve samenwerking door een, op dit vlak, falend college niet werkt, is de pers altijd een goeie optie. Ben benieuwd wat de reactie is van het bestuur.

  • Verbaasde student schreef op 30 januari 2021 om 10:11

   Op welke manier heeft AKKUraatd constructief samengewerkt dan? Door vanaf het begin maar alles te blokkeren en zo ook een heleboel studenten vertraging te geven? AKKUraatd heeft zich de laatste jaren allesbehalve constructief getoond. Leuke spin dus weer van de propagandacommissie!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!