‘HOVO was al drie jaar een zorgenkindje’

16 okt 2020

Het college van bestuur blijft bij het besluit om te stoppen met HOVO. Rector Han van Krieken benadrukt dat het ouderenonderwijs financieel onrendabel was. ‘Ik hoop dat de groep die nu teleurgesteld is straks enthousiaster wordt over het aanbod dat er wél is.’

Als rector Han van Krieken straks zelf met pensioen gaat, vindt hij het niet erg dat HOVO er niet meer is. ‘We hebben en er komen prachtige alternatieven voor mensen die na hun pensionering op zoek zijn naar verdieping. De cursussen van Radboud Academy bijvoorbeeld zijn uitdagend voor een brede doelgroep van academici.’

Onlangs trok het college van bestuur van de Radboud Universiteit de stekker uit de cursusorganisatie, omdat die financieel niet meer rendabel is. HOVO biedt cursussen op academisch niveau voor vijftigplussers. Vanaf 2016 moest de organisatie btw heffen. Daardoor werden de cursussen duurder en daalde het aantal deelnemers. Langzaam teerde de organisatie verder in op haar reserves.

Cursisten zijn verontwaardigd over de opheffing. Ze wijzen op de maatschappelijke taak van de universiteit en op het feit dat lifelong learning – een leven lang leren – een van de speerpunten is van de Radboud Universiteit. Bij de opening van het academisch jaar in september sprak rector Han van Krieken nog over het belang van een leven lang leren. Persoonlijke ontwikkeling eindigt niet met een diploma van de universiteit, aldus de rector. ‘We zetten vol in op vernieuwing van het onderwijs en op een leven lang leren.’

Verbreding

Die uitspraak lijkt op gespannen voet te staan met de sluiting van HOVO. Toch moeten we dat anders zien, reageert Van Krieken. ‘Een leven lang leren zien we heel breed, van wieg tot graf. Dat realiseren we door een breed palet aan te bieden voor een breed academisch publiek.’

Han van Krieken. Photo: Bert Beelen

Inhoudelijk gaat er niets verloren met HOVO, meent de rector. Hij wijst bijvoorbeeld op de lezingen van Radboud Reflects . Dat Radboud Reflects geen cursussen verzorgt, doet daar niets aan af. Van Krieken resoluut: ‘Heb je je wel eens voorbereid op een lezing van Daniel Dennett? Dat vraagt echt veel verdieping!’

Sterker nog, Radboud Reflects biedt volgens van Krieken juist meer intellectuele verdieping dan HOVO. ‘Het behandelt onderwerpen vaker vanuit actuele wetenschappelijke kennis. Veel mensen willen dichter tegen het front van recente kennisontwikkelingen aan zitten.’

Feitelijk zijn er zelfs drie alternatieven waar ‘de HOVO-doelgroep’ volgens de rector terecht kan. Naast de lezingen van Radboud Reflects zijn er nog de artikelen op de site Radboud Recharge en straks ook de cursussen vanuit – de recent opgerichte – Radboud Academy.

Marianne Koolen, directeur van HOVO, is het hier niet mee eens. ‘De Radboud Academy bijvoorbeeld richt zich duidelijk op werkenden.’ ‘Professionals in ontwikkeling’ staat op de website van de organisatie. HOVO verzorgt specifiek onderwijs voor gepensioneerde particulieren en richt zich op intellectuele verdieping en verbreding, vertelt Koolen. ‘Het gaat me niet zozeer om het overeind houden van HOVO als organisatie, maar om het behoud van deze vorm van onderwijs.’

‘De Radboud Academy richt zich duidelijk op werkenden’

Ook HOVO Nederland, de koepelorganisatie, noemt het bij monde van woordvoerder Carolien van Bergen een ‘ongemakkelijk signaal’ dat een HOVO instelling er juist nu mee stopt. ‘HOVO levert een belangrijke bijdrage aan een leven lang leren, dat ook politiek hoog op de agenda staat. Daarnaast spelen de ‘leven-lang-lerenden’, veelal hoogopgeleide senioren, door hun ervaring nog een belangrijke rol in de samenleving, dus die groep moeten we serieus nemen.’

Zorgenkindje

Op het verwijt dat de universiteit hiermee haar maatschappelijke taak niet serieus neemt, verzucht Van Krieken: ‘We hebben veel maatschappelijke taken die ons allemaal aan het hart gaan.’ Volgens hem bediende HOVO slechts een smalle en krimpende groep. ‘HOVO was al drie jaar een zorgenkindje vanwege financiële tekorten. De coronacrisis gaf de nekslag: cursussen moesten worden afgebroken en cursusgeld gerestitueerd.’

De daling van het aantal cursisten in Nijmegen is volgens directeur Koolen voor een groot deel te verklaren door de hoge cursusprijs. HOVO Nijmegen is al jaren ongeveer de duurste HOVO-instelling in Nederland omdat alle kosten doorberekend worden.

‘In andere steden zochten colleges naar creatieve oplossingen om HOVO financieel gezond te houden, bijvoorbeeld door zalen ter beschikking te stellen. In Rotterdam hebben ze HOVO gefuseerd met de Erasmus Academy, het equivalent van de Radboud Academy.’

Het college ziet dergelijke creatieve oplossingen in Nijmegen niet zitten. Van Krieken: ‘HOVO zou alleen kunnen blijven bestaan als de universiteit daar middelen voor vrij zou maken. Maar het geld dat wij van de overheid krijgen (zogenoemde ‘eerste geldstroom’, red.) moet ten goede komen aan regulier onderwijs, en mogen we dus helemaal niet aanwenden voor HOVO.’

‘Voor mensen na hun pensioen hebben we nu echt een heel interessant aanbod’

Dat HOVO-deelnemers teleurgesteld zijn over de opheffing, verbaast hem niet. ‘Veranderingen worden vaak slecht ontvangen. Ik hoop dat de groep die nu teleurgesteld is straks enthousiaster wordt over het aanbod dat er wél is. Voor mensen na hun pensioen hebben we nu echt een heel interessant aanbod.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

11 reacties

 1. Han schreef op 17 oktober 2020 om 12:49

  Voor mij waren de cursussen van de HOVO, niet nodig meer voor een verdieping van mijn eigen vakgebied, maar van de nevenkennis, die tijdens beoefening van eigen vak aan de grenzen voorbij kwam, maar waarvoor er tijdens het werkend bestaan bij mij geen tijd overbleef voor verdiepng.Ook de reizen veelal buiten Europa, riepen onbeantwoorde vragen op. HOVO cursussen gaven veelal antwoord.
  Dus jammer.Bovendien “zorgenkinderen” worden veelal gemaakt!

 2. Klaas Landsman schreef op 18 oktober 2020 om 15:49

  Met alle respect – ik acht de rector zeer hoog – had hij zich wel iets vriendelijker uit mogen drukken; dit interview lees ik als insult following injury, of in goed Nederlands: een trap na, alsof er niets verloren zou zijn gegaan door de opheffing van HOVO. Het lijkt me gezien de verschillende doelstellingen en doelgroepen hoogst twijfelachtig of de Radboud Academy in het gat van HOVO kan springen; de suggestie dat de eenmalige lezingen van Radboud Reflects dat zouden doen, of zelfs een grotere intellectuele diepgang zouden bieden dan de HOVO-cursussen, is zelfs ronduit beledigend. HOVO bood lange cursussen (zeg 12 lezingen van anderhalf uur) over wetenschappelijke en soms maatschappelijke onderwerpen door de beste docenten die de RU in huis had of die zelfs überhaupt in Nederland te vinden waren op de desbetreffende thema’s – ik herinner me bijvoorbeeld dat deeltjesfysicus Sijbrand de Jong zelfs doorging met zijn HOVO-cursus terwijl hij president van de CERN-Council was. Ik heb ook nooit zulke enthousiaste en gemotiveerde “studenten” gehad als bij mijn HOVO-cursussen. Waar kunnen deze mensen nu terecht? Ik heb even gekeken of de Volksuniversiteit nog bestond, waar bijvoorbeeld mijn moeder – van de generatie meisjes die nog naar de Huishoudschool, de Middelbare Meisjesschool of Schoevers werd gestuurd – vele cursussen heeft gevolgd. Die bestaat inderdaad nog, maar een steekproef liet zien dat onderwerpen noch docenten zich ook maar in de verste verte kunnen meten met het HOVO-aanbod. Het was beter geweest om te zeggen dat er, al dan niet vanwege corona, (financiële) keuzes moesten worden gemaakt en dat het CvB het zeer betreurt dat HOVO daar het slachtoffer van moest worden. Nog beter zou het zijn om de compleet onzinnige reclamecampagnes van de RU – ik dacht dat met “Change Perspective” het dieptepunt wel bereikt was maar “Je bent nodig” is zo mogelijk nog erger – stop te zetten en het aldus bespaarde geld (en dat zijn miljoenen) aan HOVO en ander onderwijs uit te geven: het gaat hier om een kerntaak van de universiteit.

 3. Marc De Kesel schreef op 19 oktober 2020 om 12:01

  Ik begrijp het wrange gevoel dat uit collega Landsmans beleefde reactie spreekt : je hebt enthousiast cursus na cursus gegeven voor het HOVO en het lijkt wel of ook jij nu bij het oudvuil wordt neergezet. De rector zal het heus niet zo bedoeld hebben, maar een en ander wijst er toch op dat hier een besluit genomen is over een dossier dat niet grondig genoeg is bekeken. Een lezing over Daniel Dennet en een cursus die Dennets ideeën (als je het mij vraagt broodnodig) in een context plaatst, zijn echt twee verschillende zaken . Je kunt en mag die niet tegen elkaar uitspelen, laat staan op die basis beslissingen nemen over het al of niet voortbestaan van instituten. Ook de suggestie dat “onderwijs voor ouderen” “onderwijs in verouderde zaken” zou zijn, geeft pijnlijk aan dat van de reële programmering van HOVO geen gedegen kennis is genomen. Ik denk dat ik niet de enige ben die er alle begrip voor zou opbrengen wanneer dit dossier alsnog zum Grunde zou worden herbekeken. En het is mijns inziens niet het per se verkeerd om een genomen beslissing te herroepen of bij te sturen.

 4. Paul van Tongeren schreef op 19 oktober 2020 om 17:50

  Als ik de website goed lees, is Radboud Academy iets heel anders dan life long learning; het wil een aanbod verzorgen “voor bedrijven en organisaties”. HOVO was er voor 50-plussers die in hun vrije tijd willen blijven studeren. Daarom organiseerde HOVO cursussen en leergangen op niveau, voor een zeer geïnteresseerd publiek. De beste docenten van de universiteit gaven sommige van hun beste cursussen (nog eens) zonder de last van tentamens en dus met nog meer plezier. Mij lijkt het een bedenkelijk signaal dat een universiteit niet in staat is om op een rendabele manier dit HOVO-onderwijs aan te bieden, als de docenten het verzorgen voor ongeveer niks, in zalen die anders leeg staan. De maatschappelijke uitstraling van de universiteit heeft meer nodig dan de commerciële activiteiten van Radboud Academy en de actualiteit-gebonden lezingen van Radboud Reflects.

 5. peter rietbergen schreef op 20 oktober 2020 om 11:21

  Prof. Dr Jan van Groenendael en Prof. Dr Peter Rietbergen schreven 20 oktober:

  Het zal, denken wij, zelden voorkomen dat een rector magnificus een aanzienlijk aantal van zijn oud-collegae zo publiekelijk desavoueert als collega Van Krieken heeft gedaan met zijn opmerking over het niveau en gehalte van de Nijmeegse HOVO-cursussen, gedurende de afgelopen jaren. Radboud Reflects biedt volgens Van Krieken meer intellectuele verdieping dan HOVO. ‘Het behandelt onderwerpen vaker vanuit actuele wetenschappelijke kennis. Veel mensen willen dichter tegen het front van recente kennisontwikkelingen aan zitten .’

  Zonder ook maar een enkele keer aanwezig geweest te zijn bij een van de colleges die ondergetekenden – en met hen door de jaren heen vele andere topdocenten van de RU – voor de HOVO-cursisten gegeven hebben, matigt onze collega zich een oordeel aan dat, in feite, hun inzet ontkent. Hij zegt immers dat het HOVO-onderwijs niet wordt aangeboden op wetenschappelijk niveau, en vanuit de actualiteit. Dat is een voor een rector magnificus heel merkwaardige uitspraak: kennelijk begrijpt hij niet dat wetenschap altijd vertrekt vanuit vragen uit het heden, uit de actualiteit; waarom zou men anders wetenschap bedrijven?

  Het ontgaat collega Van Krieken kennelijk ook, dat het HOVO-publiek meer dan gemiddeld opgeleid is en, mede gezien leeftijd en lees- en kijkgedrag, een meer dan gemiddelde belangstelling heeft – een kritische belangstelling ook – voor de actualiteit. Dat leidt tot een interactie tussen docenten en cursisten die wederzijds bevruchtend is, en de kwaliteit van het HOVO-aanbod altijd bijzonder ten goede komt en een waar uithangbord is voor onze instelling. Bovendien leidt – bijvoorbeeld heel anders dan bij een enkele lunchlezing of vergelijkbaar aanbod – juist de wekenlange, allengs dieper-gravende analyse en interpretatie van een cursusthema tot hoogwaardige informatieoverdracht. Dat alles wordt door onze collega met een paar ondoordachte zinnen terzijde geschoven – om zo een actie te rechtvaardigen die kennelijk slechts door financiële overwegingen wordt ingegeven.

 6. Peter Tak schreef op 20 oktober 2020 om 14:18

  De uitlatingen van de RM over het schrappen van HOVO waren tamelijk denigrerend tegenover de docenten en cursisten.De cursussen die ik na mijn pensionering gevolgd heb waren telkens van hoog nivo en vooral, door de overkoepelende kennis van de docent , verdiepend.Bij het geven van cursussen kwamen er vragen die soms noopten tot heroverweging.De betrokkenheid van de cursisten en hun inbreng vanuit zeer diverse invalshoeken tijdens de kritische discussies waren vaak uitdagend.Het was telkens weer een feest om kennis te verkrijgen en te delen.De universiteit laat een belangrijke maatschappelijke taak die naadloos aansluit bij haar kerntaken en die bovendien bijdraagt aan het hoog houden van het gezag van de wetenschap ,op slecht beargumenteerde gronden vallen

 7. J.F. de Haan schreef op 20 oktober 2020 om 17:09

  LS
  HOVO is toch geen zorgenkindje? Er is toch geen gebrek aan belangstelling. Het argument van financieel onrendabel geldt voor vele studierichtingen van de Radboud Universiteit, het slechtste argument voor een academische instelling. Is er geen mogelijkheid de HOVO-tarieven te verhogen zodat er sprake is van een betere kostendekking? Voor een universiteit is kostendekkend overall een voorwaarde, maar financieel rendement iets voor een echte onderneming. Maatschappelijke betrokkenheid ook als het ouderen betreft levert geen financieel rendement op.
  Met vriendelijke groet, ir. J.F. de Haan

 8. V.C. L. Tielens schreef op 20 oktober 2020 om 18:28

  Zeer tot mijn spijt hoorde ik dat de HOVO Nijmegen geschrapt is vanwege financiële problemen samenhangend met de Corona-pandemie. Uit ervaring weet ik dat voor financiële problemen altijd meerdere oplossingen denkbaar zijn. De meest simpele daarvan is een activiteit helemaal opheffen. Het siert de Rector Magnificus niet dat hij daarvoor gekozen heeft en vooral dat hij die keuze verdedigt met oneigenlijke argumenten die bovendien voor sommige betrokkenen rondweg beledigend zijn. Ik hoop dat hij op grond van de vele reacties mede met financiële deskundigen nog eens gaat zoeken naar een betere oplossing.

 9. Tom Stoelinga schreef op 20 oktober 2020 om 21:44

  Met grote verbazing heb ik de reactie van de rector gelezen op het opheffen van HOVO Nijmegen. Na mijn pensionering als voorzitter van het CVB ben ik o.m. bijna 10 jaar voorzitter gewest van de HOVO advies commissie. Wij hebben altijd bij het opstellen van de leergangen en cursussen rekening gehouden met het vereiste niveau en de spreiding over de verschillende disciplines Ik ben het totaal oneens met de opmerking van de rector dat er niets verloren gaat met het opheffen van HOVO. Dat gaat het juist wel. Als voorbeeld noem ik de leergangen filosofie en kunstgeschiedenis die door zeer bekwame docenten ,veelal van de eigen universiteit gegeven werden. De cursisten wezen in de evaluaties juist op de diepgang van deze cursussen. Radboud Reflects en Radboud Academy bieden geen alternatief voor deze doelgroep van gepensioneerden. Als docent van enkele cursussen over historische onderwerpen is mij steeds het enthousiasme en leergierigheid van de cursisten bijgebleven. Als voornaamste argument van het CVB om HOVO op te heffen wordt het tekort aan financiën genoemd. HOVO is wel vaker in financiële nood geweest, maar de toenmalige colleges wisten daar samen met de betrokkenen een oplossing voor te vinden. Met een beetje creativiteit moet dat nu toch ook kunnen lukken!

 10. Agnes Brugman-Boezeman schreef op 22 oktober 2020 om 16:45

  ik onderschrijf van harte de kritische reacties die er al zijn! Wij hebben genoten van de verschillende cursussen die mijn man en ik gevolgd hebben, vinden een prijsverhoging geen bezwaar en hopen dat er met een gezamenlijke inspanning toch een herstart van HOVO gemaakt kan worden!

 11. Guy Rutten schreef op 26 oktober 2020 om 16:54

  Het was een feest via HOVO Nijmegen terug te zijn bij de alma mater, na jaren aan de universiteit van Utrecht gewerkt te hebben. Juist het volgen van een cursus in plaats van een eenmalige lezing doet kennis en inzicht beklijven, zo is mijn ervaring. En als ik kan kiezen tussen een online-lezing thuis of post-Corona-bijeenkomsten met een groep leeftijdgenoten met dezelfde interesse, dan maakt de keuze voor de tweede optie het vergaren van kennis en inzicht een stuk prettiger. Wat vorige reacties al suggereerden wil ik graag onderschrijven: financiën als breekpunt hanteren is een zwaktebod. Ik hoop op voortschrijdend inzicht, creativiteit en energie om HOVO een vruchtbare doorstart te laten maken.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!